Behoefteonderzoek VluchtelingenWerk Nederland 

Vluchtelingenwerk_box_185Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland

Steekwoorden: welzijn, sociale zaken, vluchtelingen, behoeften

Jaar: 2014

Inleiding
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers bij toelating, opvang en integratie in Nederland. In het voorjaar van 2014 heeft VluchtelingenWerk Nederland een kwalitatief en inventariserend behoefteonderzoek laten verrichten door Ipso Facto naar de ervaringen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland en de belemmeringen die zij daarbij ervaren. Het onderzoek had twee doelen: informatie verzamelen t.b.v. beleidsontwikkeling en standpuntbepaling, en de onderzoeksaanpak van deze pilot evalueren met het oog op periodieke afname.

Werkwijze
De informatie is verzameld door middel van 20 individuele interviews en 4 groepsgesprekken. In totaal zijn 42 vluchtelingen geïnterviewd. De onderwerpen sloten zo veel mogelijk aan op de persoonlijke situatie en belevingswereld van de vluchtelingen.

Resultaten
Het leren van de Nederlandse taal wordt gezien als belangrijkste aspect van het opbouwen van een bestaan in Nederland. Tegelijkertijd is het niet beheersen van de taal voor veel vluchtelingen een reden om bepaalde activiteiten niet te ondernemen of uit te stellen. Het gaat dan zowel om (het zoeken naar) werk als sociale activiteiten. De periode nadat iemand net klaar is met het inburgeringstraject lijkt het lastigste te zijn voor vluchtelingen. Ze spreken de taal onvoldoende, maar zijn wel verplicht te solliciteren. Ook gezondheid kan een belemmering vormen voor participatie. Zo is regelmatig gewezen op de grote prevalentie van depressie onder vluchtelingen. Een deel van de vluchtelingen geeft aan dat ze door hun fysieke en mentale klachten (concentratieproblemen) beperkt zijn bij het zoeken van werk en bij het opbouwen van sociale contacten. Het contact met Nederlanders blijft vaak hangen op het niveau van ‘even een praatje maken’. De belangrijkste bron van morele steun blijkt de familie of de eigen gemeenschap te zijn.

Aanknopingspunten

  • Taallessen: de toegankelijkheid van taallessen blijkt van wezenlijk belang, ongeacht de leeftijd van een vluchteling of het aantal jaren dat deze in Nederland woont. Taallessen zouden in verschillende vormen kunnen worden aangeboden. Daarnaast kan er meer informatie worden verspreid over alternatieve manieren om de taal te leren.
  • Het stimuleren van vrijwilligerswerk in een vroege fase kan vluchtelingen helpen bij een goede start. Loopbaanadvies is wenselijk. Een systeem van ‘mentoren’ zou nieuwkomers ook op weg kunnen helpen.
  • Welzijn en integratie in Nederland: vluchtelingen hebben behoefte aan ontspanning en gezelligheid en zien VluchtelingenWerk als organisatie die dit zou kunnen aanbieden.

 

Rapportage

  • Hieronder kunt het rapport downloaden:
Eindrapport
behoefteonderzoek vluchtelingen 2014