Cliëntenparticipatie werk en inkomen in Leiden

Gemeente Leiden_box_185Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Steekwoorden: lokaal beleid, werkgelegenheid, sociale zaken

Jaar: 2009

Inleiding
Gemeenten voeren verschillende wetten uit op het terrein van werk en inkomen. Dit zijn de WWB en de WSW. Daarnaast is er de WMO waarvan de cliëntenpopulatie deels overeenkomt met WWB/WSW. In deze wetten is vastgelegd dat de gemeenten hun cliënten bij de uitvoering van de wet moeten betrekken. De laatste jaren zien we dat de uitvoeringspraktijk van bovenstaande wetten steeds dichter bij elkaar komt te liggen. De uitvoering van het lokale beleid kent in toenemende mate een integraal karakter. Daarnaast blijkt dit lokale beleid zich steeds vaker te ontwikkelen in bovenlokale en regionale samenwerking tussen gemeenten en uitvoeringsinstellingen op het terrein van Werk en Inkomen (Werkplein).

Bovenstaande en andere ontwikkelingen vormden een aanleiding voor gemeente Leiden om de organisatie van cliëntenparticipatie rond werk en inkomen te herzien. Welke scenario’s zijn mogelijk om tot een zo slagvaardig mogelijke cliëntenparticipatie te komen, die recht doet aan de opvattingen van de diverse doelgroepen? Maar die ook recht doet aan de toenemende integraliteit en samenwerking die we zien op het terrein van werk en inkomen. Ipso Facto evalueerde de cliëntenparticipatie WWB, WSW en WMO en stelde een beleidsadvies op over een toekomstbestendige vorm van cliëntenparticipatie.

Werkwijze 
Het project is gestart met een analyse van beleidsdocumenten en gesprekken met (landelijke) deskundigen. Vervolgens zijn interviews gehouden met lokale stakeholders (portefeuillehouders, beleidsmakers, uitvoeringsorganisaties, cliëntenorganisaties en cliënten etc.). Ook is naar een aantal goede praktijkvoorbeelden van (integrale) cliëntenparticipatie in andere gemeenten gekeken.

Resultaten
Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij vrijwel alle partijen draagvlak bestaat voor een vorm van cliëntenparticipatie waarbij afstemming tussen de beleidsterreinen plaatsvindt en integrale advisering mogelijk is. Over de vormgeving tekende zich een tweedeling af. Cliëntenraden zagen zeker voordeel in vormen van samenwerking, maar waren geen voorstander van het samenvoegen van de cliëntenraden WSW en WWB. Veel respondenten aan de kant van de gemeente prefereerden wel samenvoeging en het inrichten van een integrale raad. Zij zagen echter ook mogelijkheden voor een tussenvorm van zelfstandige deelraden functionerend onder een overkoepelende integrale raad. In het rapport zijn diverse scenario’s voor de inrichting van de cliëntenparticipatie in Leiden geschetst, waarbij de voor- en nadelen, maar ook het te verwachten draagvlak en de toekomstbestendigheid zijn weergegeven. Het rapport besloot met een advies waarin de keuze voor een van deze scenario’s is onderbouwd.

Op 8 september 2009 heeft Ipso Facto het onderzoek afgerond. Het eindrapport vindt u hieronder:

Eindrapport
Cliëntenparticipatie - gemeente Leiden 2009

Voorafgaand aan het onderzoek voor gemeente Leiden heeft Ipso Facto in 2007 als onderdeel van de landelijke evaluatie van de WWB 2004-2007 onderzoek verricht naar de vormgeving cliëntenparticipatie op lokaal niveau. Hieronder vindt u het eindrapport daarvan:

Eindrapport
Vormgeving Cliëntenparticipatie 2007