Cliëntervaringsonderzoek Het Raamwerk

Het Raamwerk_185Opdrachtgever: Het Raamwerk

Steekwoorden: zorg, verstandelijk gehandicapten, VG, tevredenheid, cliënten

Jaar: 2014, 2013 (locatie Zeehos)

Inleiding
Het Raamwerk biedt ondersteuning en begeleiding op het terrein van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg aan kinderen met meervoudige beperkingen en (jong)volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke en/of gedragsmatige beperking. Ipso Facto heeft twee cliëntervaringsonderzoeken voor Het Raamwerk uitgevoerd, in 2013 onder cliënten van locatie Zeehos (voormalig Zeehospitium) en in 2014 onder alle cliënten van andere locaties met een ZZP-status (cliënten met een zorgzwaartepakket). Bij beide onderzoeken is nauw samengewerkt tussen opdrachtgever en Ipso Facto, zowel bij het maken van een vragenlijst op maat, dataverzameling en presentatie van de resultaten.

Doel
De cliëntervaringsonderzoeken hebben tot doel om een beeld te geven van de ervaringen van de populatie cliënten op een bepaald moment. Op geaggregeerd niveau wordt een gedegen beeld verkregen van de positieve ervaringen en eventuele verbeterpunten met betrekking tot begeleiding, wonen, zorg en dienstverlening. In aanvulling daarop wordt individuele cliëntinformatie verkregen: waarover is de cliënt tevreden, wat kan beter volgens hem/haar en wat vindt hij/zij belangrijk als het gaat om begeleiding, wonen en dienstverlening. De resultaten kunnen intern worden gebruikt om de zorg en dienstverlening (nog) beter te laten aansluiten op de wensen van de cliënten en om eventuele belemmeringen op individueel niveau aan te pakken. De rapportage kan extern gebruikt worden in het kader van kwaliteitsmanagement (bijvoorbeeld bij het zorgkantoor, maar ook bij ouders). De cliëntervaringsonderzoeken van Ipso Facto voldoen aan de kwaliteitseisen van de Vereniging voor Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Werkwijze
De bestaande vragenlijst ‘Onze cliënten aan het woord’ heeft Ipso Facto samen met enkele medewerkers van Het Raamwerk kritisch bekeken en op enkele punten aangepast. Ook de lokale cliëntenraden hebben vooraf naar de vragenlijst gekeken en input geleverd. Hun opmerkingen en aanvullingen zijn eveneens verwerkt in de definitieve versie van de lijst. De belangrijkste aanpassingen worden hieronder samengevat:

  • Er zijn enkele vragen of thema’s toegevoegd aan de vragenlijst. Zo is aan de module Wonen een nieuw blok met drie vragen over voeding toegevoegd (twee bestaande en een nieuwe vraag). Ook is aan de vragen over vrije tijd een vraag toegevoegd over de vrijetijdscoach.
  • De formulering van sommige vragen is aangepast, bijvoorbeeld omdat een andere formulering beter aansloot bij het eigen taalgebruik, definities of cultuur.
  • Er zijn vier verschillende versies van de vragenlijst gemaakt, voor wonen, wonen extramuraal, dagbesteding en ambulant. De drie laatstgenoemde zijn een verkorte versie van de vragenlijst wonen

 De cliënten konden kiezen of ze de enquête zelf wilden invullen (met hulp), of dat ze door een medewerker van Het Raamwerk zouden worden geïnterviewd. De interviewers hebben vooraf een uitgebreide instructie ontvangen van een medewerker van Ipso Facto.

Resultaten
De resultaten van de onderzoeken zijn vastgelegd in:

  • Onderzoeksrapport (2013 en 2014), met alle resultaten op populatieniveau en uitsplitsingen naar kenmerken van de doelgroep en regio (in 2014)
  • Publicatierapport voor de website Het Raamwerk (het onderzoeksrapport, maar dan zonder de kwalitatieve informatie/beschrijving van de open antwoorden) Dit rapport is te downloaden via de site van Het Raamwerk (zie onderstaande link).
  • Clusterrapporten (verkorte rapportages met de belangrijkste uitkomsten per cluster, gericht op onderlinge vergelijking)
  • Presentatie van de resultaten onderzoek Zeehos (2013) op de landelijke kwaliteitsdag VGN (samen met kwaliteitsfunctionaris van Het Raamwerk)
  • Presentatie van de resultaten in Powerpoint voor gebruik door Het Raamwerk
  • Individuele cliëntdossiers waarin de resultaten per cliënt op een overzichtelijke manier worden weergegeven.

Hieronder vindt u de link naar het eindrapport (publicatieversie):

Eindrapport Cliëntervaringsonderzoek 2014
Gepubliceerd op de website van Het Raamwerk