Cliënttevredenheidsonderzoek Auris 2010

Auris Audiologisch Centrum Rdam_185 Opdrachtgevers: Auris Audiologisch Centrum Rotterdam

Steekwoorden: zorg, diagnostiek, tevredenheid

Jaar: 2010

Inleiding
Het Audiologisch Centrum voor Gehoor, Spraak en Taal in Rotterdam biedt logopedisten in het werkgebied sinds 2006 de mogelijkheid om zeer moeilijk verstaanbare kinderen door te verwijzen voor een uitgebreid onderzoek naar de spraakontwikkeling: de Fonologische Analyse van het Nederlands (FAN). Van de bevindingen wordt een verslag gemaakt met een gericht behandeladvies voor de behandelend logopedist. Het is echter niet bekend in hoeverre logopedisten daadwerkelijk gebruik (kunnen) maken van het behandelvoorstel van het Audiologisch Centrum. De indruk bestaat dat soms onvoldoende tijd, kennis en/of behandelervaring voorhanden is voor wat betreft de aanpak van zeer ernstige fonologische problemen.

Werkwijze
Om de ervaringen, kennis en behoefte van logopedisten te inventariseren heeft het Audiologisch Centrum Ipso Facto opdracht gegeven onderzoek te doen onder deze groep. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de bekendheid met en het gebruik van (de uitkomsten van) het FAN-onderzoek. Naast het onderzoek onder de logopedisten is ook onderzocht wat de ervaringen zijn van ouders met het FAN-onderzoek. Ongeveer 200 logopedisten uit het werkgebied zijn gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Ook alle ouders van kinderen bij wie het afgelopen jaar een FAN-onderzoek is uitgevoerd (ongeveer 70) zijn benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Voor beide groepen is door Ipso Facto een beknopte vragenlijst gemaakt, maar de ouders kregen de vragenlijst thuisgestuurd.

Resultaten
De onderzoeksresultaten en het eindrapport zijn niet openbaar.