Diagnostiek en behandeling van spataderen

CVZ_box_185Opdrachtgever: College voor Zorgverzekeringen

Steekwoorden: zorg, zorgverzekering, verzekerd pakket

Jaar: 2011

Inleiding
Ipso Facto heeft op verzoek van CVZ een onderzoek uitgevoerd naar de diagnostiek en behandeling van spataderen en de vergoeding daarvan. Het onderzoek schetst een breed beeld van het ‘behandelproces’, maar gaat ook op onderdelen de diepte in, met name waar het gaat om de diagnostiek (o.a. gebruik van CEAP, Duplexonderzoek) en daaraan gerelateerd het onderscheid tussen medisch noodzakelijke en cosmetische behandelingen.

Werkwijze
Het onderzoek bestond uit verschillende fasen: een algemene voorbereiding bestaande uit internetsearch, documentanalyse en een gespreksronde met vertegenwoordigers van de ‘stakeholders’: behandelaars, zorgverzekeraars en patiënten. Vervolgens is een quickscan verricht onder enerzijds artsen werkzaam in ziekenhuizen en zbc’s en anderzijds zorgverzekeraars door middel van korte telefonische interviews en informatieverzameling via e-mail. Ten slotte zijn er kwalitatieve interviews gehouden met behandelaars en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars.

Resultaten
Het onderzoeksrapport gaat in op de behandelpraktijk: welke aanbieders zijn er, wat is hun rol in de behandeling van spataders, en welke patiëntengroepen maken gebruik van het aanbod. Vervolgens geeft het rapport een beschrijving van de diagnostiek en behandeling, waarbij de nadruk ligt op het onderscheid tussen cosmetische en medisch-noodzakelijke behandelingen. Tevens wordt ingegaan op het beleid en werkwijze van zorgverzekeraars. Het rapport besluit met een integratie en conclusies aan de hand van de onderzoeksvragen. Het onderzoek is in oktober 2010 afgerond.

Het CVZ heeft in maart 2011 een advies uitgebracht aan de minister van VWS. Meer informatie en het CVZ-rapport dat naar aanleiding van onze rapportage is opgesteld, vindt u hieronder:

Diagnostiek en behandeling van spataderen
CVZ-eindrapport