Doelgroepenanalyse Vervangingsfonds

Vervangingsfonds_box_185Opdrachtgever: Vervangingsfonds

Steekwoorden: sociale zaken, onderwijs, verzuimbeleid, re-integratie

Jaar: 2010, 2011

Inleiding
Het Vervangingsfonds ondersteunt scholen en schoolbesturen bij het opzetten en implementeren van ziekteverzuim-, arbo-, re-integratie- en personeelsbeleid. Hiertoe biedt het Vervangingsfonds tal van producten en diensten, zoals dienstverlening door adviseurs en re-integratiedeskundigen, helpdesk, schriftelijke en online informatie, cursussen en subsidies. Eerder onderzoek door Ipso Facto toonde aan dat de producten en diensten over het algemeen in een duidelijke behoefte voorzien en goed gewaardeerd worden. Het Vervangingsfonds heeft echter geen inzicht in de kenmerken van de gebruikers, de mate van gebruik, eventuele hiaten in het aanbod etc. Om hier meer inzicht in te verkrijgen is Ipso Facto in 2010 gestart met een doelgroepenanalyse. Deze bestaat uit twee delen: (1) een analyse op bestanden met gebruiksgegevens en (2) aanvullende dataverzameling onder gebruikers en niet-gebruikers. Deel 1 van het onderzoek is eind 2010 afgerond. Ipso Facto heeft na een evaluatiemoment in 2011 deel 2 van het onderzoek uitgevoerd.

Doel en werkwijze

Het onderzoek heeft tot doel meer inzicht te genereren in de mate waarin verschillende doelgroepen gebruik maken van de diverse producten en diensten. De opdrachtgever heeft vier doelstellingen/vragen geformuleerd bij de analyse op bestanden met gebruiksgegevens (deel 1):

  1. Welke doelgroepen maken gebruik van producten, diensten en subsidies van Vervangingsfonds?
  2. In welke mate maken de doelgroepen gebruik van het aanbod?
  3. Aan welke producten, diensten en subsidies hebben de verschillende doelgroepen behoefte?
  4. Welke doelgroepen worden door Vervangingsfonds niet bereikt, en waarom worden deze niet bereikt?

De bestandsanalyse (deel 1) heeft een goed zicht opgeleverd op wat er op basis van bestaand materiaal gezegd kan worden over gebruik en gebruikersgroepen. De opzet van het tweede deel van het onderzoek is daarom gebaseerd op de resultaten van het eerste deel. Deel 2 (de dataverzameling aan de gebruikerszijde) dient om meer inzicht te krijgen in de kwalitatieve aspecten van het gebruik. Daarbij hebben wij de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

  1. Welke redenen zijn er voor verschillende gebruikersgroepen om gebruik te maken van het aanbod van het Vervangingsfonds?
  2. Welke redenen zijn er om geen gebruik te maken van het aanbod (onbekendheid, gebruik alternatieven etc.)?
  3. Aan welke diensten/producten/subsidies hebben (niet)gebruikers behoefte?

Door deze vragen te beantwoorden kan meer inzicht worden gegeven in nog te ontwikkelen producten en diensten en tevens richting worden gegeven aan de communicatieactiviteiten (bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen van bepaalde onderdelen van het aanbod bij specifieke subgroepen).

Resultaten

De onderzoeksresultaten en het eindrapport zijn niet openbaar. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het Vervangingsfonds.