Evaluatie Arboplusconvenant in het Onderwijs 

Vervangingsfonds_box_185 Opdrachtgever: Het Vervangingsfonds

Steekwoorden: sociale zaken, onderwijs, verzuimbeleid, arbeidsrisico’s

Jaar: 2007

Inleiding
Het Arboplusconvenant Primair en Voortgezet Onderwijs (PO en VO) is een overeenkomst tussen vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid over het verminderen van arbeidsrisico’s en het terugdringen van het ziekteverzuim in de sectoren primair en voortgezet onderwijs. Het Vervangingsfonds is verantwoordelijk voor de uitvoering van het convenant. Het Arboplusconvenant is eind 2004 afgesloten en kende een looptijd van tweeënhalf jaar. In het convenant zijn de diverse kwantitatieve doelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op de reductie van het ziekteverzuim. Deze doelstellingen moesten uiterlijk 31 december 2006 zijn behaald ten opzichte van de uitgangssituatie in 2003.

Werkwijze
Het uitgangspunt voor het onderzoek wordt gevormd door de volgende vragen:

  • Op welke wijze en in welke mate hebben de in het Arboplusconvenant genoemde activiteiten een bijdrage geleverd aan de verdere beperking van het ziekteverzuim en het aantal langdurig zieken in de sector en de aanpak van het thema agressie en geweld binnen de sector?
  • Zijn de resultaten toekomstbestendig of dienen er nog aanvullende maatregelen te worden uitgevoerd?
  • Indien er aanvullende activiteiten nodig zijn: welke activiteiten worden dan aanbevolen op basis van het verrichte onderzoek?

Deze vragen zijn vertaald in diverse onderzoeksvragen. Dit is gebeurd aan de hand van 7 thema’s die door het ministerie van SZW zijn vastgesteld voor de evaluatie van arboconvenanten: Doelbereik, Realisatie en bereik maatregelen, Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Verspreiding good practices, Duurzaamheid resultaten en Kosten/baten.

Uitgangspunt voor het plan van aanpak wordt gevormd door de vier belangrijkste activiteiten in het convenant:

  • De inzet van regioadviseurs om scholen te adviseren op het gebied van verzuimbeleid
  • De inzet van re-integratiedeskundigen om vastgelopen re-integratietrajecten vlot te trekken
  • Het trainen van 700 mensen uit het onderwijs in het omgaan met agressie en geweld (‘training Intermediairs Agressie en Geweld’)
  • Het ontwikkelen van een instrument om risico’s op het gebied van welzijn in kaart te brengen (WelzijnsCHECK)

In het onderzoek is alle beschikbare (cijfermatige) informatie rondom deze vier activiteiten in kaart gebracht en geanalyseerd. In aanvulling daarop zijn kwalitatieve interviews gehouden met ontwikkelaars, adviseurs en gebruikers van de verschillende activiteiten. Ter afronding van de dataverzameling hebben verdiepende gesprekken plaatsgevonden met een aantal regioadviseurs, re-integratiedeskundigen en andere sleutelfiguren.

Resultaten
De kwantitatieve doelstellingen ruimschoots zijn bereikt. Het ziekteverzuim is in de convenantperiode sterker gedaald dan de 10% die tot doel was gesteld. Daarnaast is het aantal langdurig zieken met ruim meer dan 20% gedaald ten opzichte van 2003.
Wat realisatie en bereik van maatregelen betreft kan worden gesteld dat bijna alle beoogde activiteiten uitgevoerd zijn. Het aantal trajecten door regioadviseurs en door re-integratiedeskundigen is al snel binnen de convenantperiode gehaald. De Welzijns-CHECK is ontwikkeld, maar niet openbaar geworden gedurende de convenantperiode. Het aantal beoogde trainingen Agressie en Geweld is net niet gehaald, ondanks de actualiteit van het thema.

Daarnaast is geconcludeerd dat alle uitgevoerde activiteiten positief tot zeer positief zijn beoordeeld door betrokkenen. De regioadviseurs worden geprezen om de combinatie van onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid. Ook de re-integratiedeskundigen worden geprezen om de kwaliteit van hun dienstverlening. De implementatie van de trainingen Agressie en Geweld is zorgvuldig ter hand genomen en in de planning is aangesloten bij het onderwijsveld. De ontwikkeling van de Welzijns-CHECK is wat moeizamer verlopen, er is te lang stilgestaan bij het doel en de inhoud van het instrument waardoor vertraging is opgelopen die niet meer ingehaald kon worden. Hierdoor is het instrument wel gerealiseerd, maar was het niet binnen de convenantperiode beschikbaar voor derden.