Evaluatie Informatie- en Servicepunt Sociale Activering

Ministerie SZW_box_185 Opdrachtgevers: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Steekwoorden: sociale zaken, welzijn, sociale activering

Jaar: 2001

Inleiding
Er is de laatste jaren in Nederland veel bestuurlijke aandacht voor sociale activering. Op rijksniveau is hier vanuit de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aandacht voor. SZW legt bij sociale activering vooral de nadruk op arbeidstoeleiding (sociale zekerheidsperspectief) terwijl bij VWS het betrekken van mensen bij de maatschappij en het doorbreken van sociaal isolement met name de aandacht krijgt. Er is gekozen voor een gezamenlijke definitie van sociale activering, namelijk het verhogen van maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap naar betaald werk kunnen betekenen. Integratie van het beleid van beide ministeries vindt plaats met het Informatie en Servicepunt Sociale Activering (ISSA). Het ISSA is op 1 januari 2000 opgericht met als doel de ontwikkeling en implementatie van sociale activering op lokaal en regionaal niveau te ondersteunen.

Doel
In het onderzoek zijn drie hoofdvragen geformuleerd:

  1. In hoeverre zijn de doelstellingen van hetISSA bereikt volgens het veld?
  2. Welke activiteiten heeft hetISSA sinds de start in 2000 uitgevoerd?
  3. Hoe zou gevolg gegeven moeten worden aan de activiteiten van hetISSA?

Werkwijze
Het onderzoek is gestart met een voorbereidingsfase. De tweede fase omvat de dataverzameling bij gemeenten en welzijnsorganisaties. De dataverzameling bestaat uit een schriftelijke en een telefonische enquête. De schriftelijke enquête is uitgezet onder een landelijk representatief panel van gemeenten en een mailinglist van welzijnsorganisaties van het ISSA. De telefonische enquête heeft plaatsgevonden onder welzijnsorganisaties waarmee het ISSA géén contact heeft. In de derde en laatste fase van de evaluatie zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van organisaties die naast het ISSA op landelijk of provinciaal/regionaal niveau actief zijn op dit terrein, de zogenaamde contextorganisaties.

Resultaten
Hieronder kunt u het eindrapport vinden voor meer informatie over de inhoud en resultaten:

Eindrapport
Evaluatie ISSA