Evaluatie programma Schakel! van het Vervangingsfonds

 

Vervangingsfonds_box_185Opdrachtgever: Het Vervangingsfonds

Steekwoorden: sociale zaken, onderwijs, verzuimbeleid, re-integratie

Jaar: 2015

Inleiding
Het Vervangingsfonds financiert vervanging van zieke leerkrachten in het primair onderwijs (PO) en ondersteunt scholen en schoolbesturen in het PO bij het opzetten en implementeren van ziekteverzuim-, arbo-, re-integratie- en personeelsbeleid. Het Vervangingsfonds levert daarmee een bijdrage aan het bestrijden en voorkomen van ziekteverzuim in het PO. Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma’s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in het PO. Het meest recent uitgevoerde programma is het programma Schakel! (2012 – 2014). Met dit programma heeft het Vervangingsfonds extra ondersteuning geboden aan schoolbesturen om verzuim te voorkomen en versnelde re-integratie van zieke medewerkers tot stand te brengen.

Doel
Bij de start van het programma in september 2012 is met het bestuur van het Vervangingsfonds afgesproken dat de onderdelen van het programma geëvalueerd zouden worden om de effecten in kaart te brengen. Het Vervangingsfonds wilde graag weten in hoeverre het programma heeft bijgedragen aan het verminderen en voorkomen van ziekteverzuim in het PO. Daarnaast wilde het fonds ook graag inzicht in de bekendheid van het programma en het effect ervan op de beeldvorming met betrekking tot het Vervangingsfonds. Daarnaast dient de evaluatie inzicht te geven in de effectiviteit van de verschillende programmaonderdelen en de ervaringen daarmee.

Werkwijze
De evaluatie bestond uit de volgende onderdelen:

  • Analyse van databestanden (verzuimgegevens besturen, gebruik onderdelen Schakel!)
  • Online enquêtes onder vertegenwoordigers van drie gebruikersgroepen: gebruikers subsidie Meerkracht, gebruikers ondersteuning regioadviseurs en re-integratiedeskundigen bij de aanpak van langdurig verzuim en gebruikers van de Tenderregeling Werkplezier
  • Telefonische enquêtes bij niet-gebruikers Meerkracht en indieners van een afgewezen projectvoorstel Tender Werkplezier
  • Interviews met medewerkers, regioadviseurs en re-integratiedeskundigen van het Vervangingsfonds.

Resultaten
De verschillende onderdelen van het programma Schakel! zijn bij 50 tot 80% van de ondervraagde besturen bekend. De ondersteuning door de regioadviseurs en re-integratiedeskundigen bij de aanpak van langdurig verzuim is het breedst ingezet en daarom ook het meest bekend. Het verzuimgemiddelde van alle besturen is de afgelopen schooljaren gedaald van 6,7% in schooljaar 2011/2012 naar 6,1% in 2013/2014. Het is goed mogelijk dat Schakel! hieraan heeft bijgedragen, maar dat kan niet onderbouwd worden aan de hand van analyses op de beschikbare verzuimcijfers. Analyses op de databestanden hebben wel sterke aanwijzingen opgeleverd voor een positief effect van het onderdeel Maatwerk op de ontwikkeling het aantal langdurig zieke medewerkers in het PO.

Een andere aanwijzing voor een positief effect van Schakel! is de verzuimdaling die een groot deel van de besturen zelf waarnemen en die (mede) wordt toegeschreven aan de ondersteuning door het Vervangingsfonds. Uit de verschillende enquêtes is tevens gebleken dat de ondersteuning door het Vervangingsfonds heeft bijgedragen aan het verzuimbeleid van besturen, de uitvoering van het beleid en het bewustzijn in de organisatie rondom ziekteverzuim.