Evaluatie wijziging artikel 13 – WOG

CVZ_box_185 Opdrachtgever: Het College voor Zorgverzekeringen

Steekwoorden: zorg, zorgverzekering, verzekerd pakket

Jaar: 2004

Inleiding
In opdracht van het college voor zorgverzekeringen is een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de wijziging van artikel 13 van de WOG.

Doel
Het doel van het onderzoek is nagaan wat het effect is geweest van de wetswijziging op de marktwerking en op de samenwerking tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen. Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Wat is het effect van de wijziging Artikel 13WOG geweest op de marktwerking op het terrein van de openbare farmacie?
  • Hoe hebben ziekenhuisapothekers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de geneesmiddelenvoorziening in verpleeghuizen te verzorgen?
  • Heeft de wijziging van Artikel 13WOG geleid tot reductie van de kortingen die ziekenhuisapothekers ontvangen op de intramuraal afgeleverde geneesmiddelen?
  • Heeft de wijziging van Artikel 13WOG geleid tot reductie van het aantal opleidingsplaatsen voor ziekenhuisapothekers?

Werkwijze
Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn alle ziekenhuizen in Nederland (104) evenals een steekproef van 100 verpleeghuizen benaderd met een schriftelijke vragenlijst. Centraal in de vragenlijst stonden de plannen en gerealiseerde initiatieven naar aanleiding van de wijziging van Artikel 13. Daarnaast zijn de veertien moedermaatschappijen van alle zorgverzekeraars in Nederland benaderd voor een telefonisch interview. In deze gesprekken is ingegaan op de visie van de zorgverzekeraar op de extramurale geneesmiddelenvoorziening door ziekenhuizen en de door de zorgverzekeraar ontplooide initiatieven en plannen ter verhoging van de marktwerking.

Na de eerste onderzoeksfase heeft een kwalitatieve verdieping plaatsgevonden met als doel dieper in te gaan op de achtergronden van bepaalde initiatieven. Er is gesproken met verschillende (bij de farmaceutische zorg betrokken) partijen, zoals ziekenhuisapothekers, openbare apothekers en voorschrijvers in verpleeghuizen.

Resultaten
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt geen duidelijk effect van de wetswijziging op de marktwerking.

  • De ziekenhuizen maken op dit moment in beperkte mate gebruik van de mogelijkheid om medicijnen te leveren aan extramurale patiënten door de inrichting van poliklinische apotheken.
  • Het aantal ziekenhuizen dat geneesmiddelen levert aan verpleeghuizen en andere zorginstellingen is slechts in geringe mate toegenomen sinds de wijziging van Artikel 13. De meeste ziekenhuizen bleken reeds voor de wetswijziging op grote schaal geneesmiddelen te leveren aan de verpleeg- en verzorgingsinstellingen, waarvoor een ontheffing werd aangevraagd.
  • Het onderzoek heeft geen eenduidige resultaten opgeleverd met betrekking tot de kortingen die ziekenhuisapothekers ontvangen; meer dan de helft van de vertegenwoordigers van ziekenhuizen constateert geen verandering.
  • Het onderzoek heeft geen aanwijzingen gevonden voor de reductie van opleidingsplaatsen voor ziekenhuisapothekers; geen enkele van de ondervraagde ziekenhuisapothekers en -managers denkt dat dit het geval is. Ook in interviews met anderen is hier niets van gebleken.