Re-integratiemethoden voor oudere werkzoekenden 

Ministerie SZW_box_185Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Steekwoorden: sociale zaken, werkgelegenheid, re-integratie, ouderen

Jaar: 2006

Inleiding
Ipso Facto en bureau Meccano hebben in opdracht van de directie Arbeidsmarkt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek verricht naar succesvolle re-integratiemethoden voor oudere werkzoekenden. Mede gelet op de herinvoering van de sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden, heeft de OECD de Nederlandse regering geadviseerd het re-integratieproces van ouderen te versterken. In reactie op deze aanbeveling heeft de staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer toegezegd onderzoek te laten doen naar succesvolle re-integratiemethoden voor oudere werkzoekenden. De staatssecretaris beoogt deze vervolgens onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers en uitvoerders van re-integratie.

De doelgroep zijn ouderen in de leeftijdscategorie (ongeveer) 50-64 jaar, die werkzoekend zijn (dus werkloos/uitkeringssituatie). In de praktijk worden 45-plussers ook reeds tot de groep oudere werkzoekenden gerekend, omdat de arbeidsmarkt vanaf die leeftijd ook al moeilijker toegankelijk blijkt te zijn. De nadruk ligt in het onderzoek op de succesvolle toeleiding naar regulier betaalde arbeid, maar ook voorbeelden van vrijwilligerswerk, projectmatig werk en ouderen die weer succesvol sociaal participeren kunnen interessant zijn. Wij zijn op zoek gegaan naar goede voorbeelden uit de praktijk. Het gaat niet om toevalstreffers, maar om projecten specifiek gericht op oudere werkzoekenden, of onderdelen van deze projecten (werkwijzen) die effectief zijn gebleken.

Doel
Hieronder is de vraagstelling van ons onderzoek beschreven.

  • Welke organisatorische en uitvoerings(technische) elementen zijn effectief bij de inrichting van re-integratie-initiatieven voor oudere werkzoekenden?
  • Op welke manier dragen zij bij of kunnen zij bijdragen aan de uitstroom van oudere werkzoekenden naar betaalde arbeid of sociale participatie?
  • Hoe zijn de geslaagde initiatieven/ goede praktijkvoorbeelden zo effectief mogelijk overdraagbaar op andere organisaties?

Werkwijze
Er is gestart met een documentenanalyse en met het benaderen van een brede selectie van organisaties die mogelijk actief zijn met re-integratie van oudere werkzoekenden. Deze organisaties zijn verzocht initiatieven, projecten en praktijkvoorbeelden te melden. Uit een aantal relevante organisaties en praktijkdeskundigen is een expertgroep samengesteld. Samen met deze expertgroep, het ministerie van SZW en de bureaus is een selectie gemaakt uit de gevonden initiatieven. Met de betrokken personen en organisaties is via verdiepende interviews het initiatief uitvoerig(er) beschreven. De resultaten zijn in een tweede expertbijeenkomst besproken.

Resultaten
Het definitieve rapport is 3 oktober 2006 door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk van Hoof, aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het rapport, dat ‘Re-integratie van oudere werkzoekenden, lessen uit de eerste good practices’ is getiteld, bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op het proces van re-integratie en de aandachtspunten, knelpunten en oplossingen die daarbij naar voren komen in de praktijk. In het tweede deel van het rapport zijn de 10 geselecteerde projecten als afzonderlijke cases beschreven.

  • Het rapport is hieronder te downloaden:
Eindrapport
Re-integratie oudere werkzoekenden 2006