Integraal jeugdbeleid 5 gemeenten

Gemeente Bernisse e.a Opdrachtgever: 5 Rekenkamercommissie Bernissen, ca. (gemeenten)

Steekwoorden: lokaal beleid, jeugd, welzijn

Jaar: 2008

Inleiding
De Rekenkamercommissie van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne wil inzicht in de stand van zaken van het integrale jeugdbeleid in de vijf gemeenten. In haar jaarprogramma heeft de Rekenkamercommissie gesteld dat het op jongeren gerichte beleid een actueel en urgent beleidsthema bij alle bestuurslagen is. Specifieke speerpunten die in het jeugdbeleid zijn benoemd betreffen:

  • Preventie en terugdringen van drugsgebruik en bovenmatig alcoholgebruik door jongeren;
  • Tegengaan van aan drugs- en drankmisbruik gerelateerde effecten in het publieke domein zoals vandalisme, overlast en onveiligheidsgevoelens;
  • Bevorderen van een gezonde levensstijl.

Door middel van onderzoek wil de Rekenkamercommissie weten in hoeverre het bereiken van de gestelde doelen met het huidige beleid effectief dichterbij wordt gebracht en hoe ver de gemeentelijke beleidsontwikkeling is gevorderd.

Werkwijze
Het onderzoek bestaat uit drie fasen. De eerste fase is de deskresearch die bestaat uit het bestuderen van beleidsdocumenten die door de vijf gemeenten zijn aangeleverd. In de tweede fase zijn interviews gehouden met bestuurders en beleidsmedewerkers van iedere gemeente. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met medewerkers van belangrijke uitvoeringspartners (oa. GGD). Op basis van deze gegevens is voor iedere gemeente een feitenrelaas opgesteld. Het feitenrelaas en de geïnventariseerde gemeentelijke reacties daarop, vormen in de laatste fase van het onderzoek de basis voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. De vragen hebben betrekking op de vormgeving, de implementatie en de effectiviteit van het jeugdbeleid, met aandacht voor good practices.

Resultaten
De onderzoeksresultaten en het eindrapport zijn niet openbaar.