Inventarisatie Computerbeeldschermen voor Slechtzienden

CVZ_box_185Opdrachtgever: College voor Zorgverzekeringen

Steekwoorden: zorg, zorgverzekering, verzekerd pakket

Jaar: 2004

Inleiding
Ipso Facto heeft een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar computerbeeldschermen voor slechtzienden. In het onderzoek is naast de beeldschermdiagonaal van de monitors ook gekeken naar het type beeldscherm (CRT,LCD/TFT), voorzetschermen en vergrotingssoftware. Op basis van het onderzoek kan bezien worden of voorzieningen een dermate grote meerwaarde hebben voor bepaalde categorieën slechtzienden dat opname in de Regeling Hulpmiddelen aangewezen is. Ook verschaft het onderzoek inzicht in de kosten van een dergelijke opname in de Regeling Hulpmiddelen.

Werkwijze
De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:

  1. Wat wordt, ten tijde van de uitvoering van het onderzoek, beschouwd als een standaard computermonitor en wat zijn daarvan de (gemiddelde) kosten?
  2. Welke (specifieke) monitoren worden nu of kunnen in de toekomst gebruikt worden door slechtzienden ter compensatie van een visuele beperking en welke alternatieven zijn er voor het uitlezen van het beeldscherm door slechtzienden?
  3. Wat zijn de kenmerken en kosten van de computerbeeldschermen en de alternatieven?
  4. Wat zijn de gebruikstoepassingen en wat is de eventuele meerwaarde van de computerbeeldschermen en de alternatieven voor (verschillende categorieën) slechtzienden?
  5. Wanneer en voor welke groepen kan worden volstaan met alleen een specifieke monitor en wanneer is een combinatie met grootlettersoftware en/of spraaksoftware noodzakelijk?
  6. Wat is de (geschatte) omvang, gespecificeerd naar categorieën, van de kosten welke gepaard gaan met het eventueel vergoeden van specifieke monitoren in het kader van de Regeling Hulpmiddelen?

Het onderzoek is gestart met een literatuurscan, waarbij gebruik is gemaakt van bestaande literatuur en documenten, de kennis en ervaring van patiëntenverenigingen en de kennis en ervaringen van instellingen voor blinden en slechtzienden. Op basis van deze gegevens is een vragenlijst opgesteld.

Vervolgens zijn de ervaringen van gebruikers geïnventariseerd. Bij een groot aantal verenigingen en werkgroepen zijn respondenten mondeling (telefonisch) en schriftelijk (via e-mail) bevraagd aan de hand van een checklist. Verder zijn op de ZieZo beurs interviews afgenomen met slechtzienden. Naast gebruikers zijn ook ICT- adviseurs en videologen van de regionale instellingen voor visueel gehandicapten geïnterviewd (Bartiméus, Visio, Sensis, TOVG, Loo Erf, Sonneheerdt) alsmede leveranciers.

Resultaten
Het onderzoek heeft geleid tot een brede inventarisatie van computerbeeldschermen en verwante computer(beeldscherm)aanpassingen. Hierbij zijn de productkenmerken van deze aanpassingen (eigenschappen van de aanpassing, de toepassingsmogelijkheden, gebruikskenmerken en de prijs in aanschaf en onderhoud) overzichtelijk aangegeven. Per hulpmiddel is de ervaren meerwaarde bij verschillende groepen slechtzienden aangegeven. Op basis van de incidentie van bepaalde vormen slechtziendheid, de behoefte aan het hulpmiddel, de meerwaarde voor deze groepen en de (meer)kosten van het hulpmiddel, is een schatting van de kosten gemaakt.

  • Het eindrapport van dit onderzoek (pdf-bestand) kunt u openen door de onderstaande link aan te klikken:

 

Eindrapport
Inventarisatie computerbeeldschermen voor slechtzienden