Opbrengsten van de Agenda voor de Toekomst 

Ministerie SZW_box_185Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Steekwoorden: sociale zaken, re-integratie, bijstand, gemeenten

Jaar: 2006

Inleiding
De Agenda voor de Toekomst was een serie bestuurlijke afspraken tussen enerzijds het Ministerie van SZW en de VNG en anderzijds tussen het Ministerie van SZW en de gemeenten voor de periode 2001-2004. De Agenda bracht in veel gemeenten een nieuwe visie op de werkwijze rond re-integratie die definitief vorm heeft gekregen met de Wet Werk en Bijstand.

Een belangrijke doelstelling van de AvdT was dat gemeenten actief het bestand van bijstandscliënten moesten verkleinen. Voor cliënten werd een traject ingezet gericht op verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt en uiteindelijk indien mogelijk uitstroom naar regulier werk. Het Ministerie verschafte subsidie, welke gekoppeld was aan prestatieafspraken over door de gemeente te realiseren trajecten en uitstroom. De AvdT viel in het spoor van het ingezette beleid van de Wet SUWI en was een aanloop voor de nieuwe Wet Werk en Bijstand. In 2006 hebben de laatste gemeenten hun taken in het kader van de AvdT afgerond.

Een onderdeel van de afsluiting van de AvdT was het uitvoeren van een kwalitatief inventariserend onderzoek en, op basis hiervan, het schrijven van een boekje waarin de ervaringen van gemeenten met de AvdT en de beleidsmatige uitkomsten en successen van de AvdT, maar ook de hobbels en bobbels onderweg, worden gepresenteerd.

Doel
De beleidsvraag is vertaald in vier onderzoeksthema’s. Namelijk:

  • Afspraken: Hoe zijn bestuurlijke afspraken tot stand gekomen tussen SZW en VNG en de bestuurlijke – en prestatieafspraken tussen SZW en de gemeenten.
  • Werkwijze:In hoeverre heeft de gemeente haar werkwijze aangepast om de taken in het kader van de Agenda uit te kunnen voeren. Werden er ook andere eisen aan medewerkers en externe partners gesteld? Hoe is de communicatie verlopen tussen gemeenten en SZW. Hebben gemeenten ook van elkaar kunnen leren?
  • Prestaties:In hoeverre hebben gemeenten de afpraken gerealiseerd. Wat zijn succesfactoren en wat waren de hobbels en bobbels in het proces? Wat zijn achteraf bezien de sterke punten en mindere punten van de AvdT?
  • Implementatie en WWB: Wat blijft er structureel van de ingezette AvdT werkwijze? Wat is er van de AvdT terug te vinden in de WWB en wat niet? In hoeverre was de AvdT een goede opmaat voor de WWB?

Werkwijze
Ipso Facto is gestart met een documentenanalyse en gesprekken met het ministerie van SZW, de VNG en Divosa. In overleg met SZW en Divosa is een selectie van gemeenten gemaakt. Vervolgens zijn in tien gemeenten en bij een regionale sociale dienst gesprekken gevoerd met diverse betrokken bij de AvdT (zoals casemanagers, wethouders, afdelingshoofden en projectleiders Agenda voor de Toekomst). De geaccordeerde gespreksverslagen dienden samen met de documentenanalyse als basis voor een boekje over de opbrengsten van de Agenda voor de Toekomst en ervaringen van de gemeenten in het gehele proces.

Resultaten
Begin 2006 is de definitieve versie van het boekje met de resultaten van de Agenda voor de Toekomst opgeleverd. Het eindrapport vindt u hieronder:

Terugbladeren in de Agenda voor de Toekomst
Eindrapport