Leef- en woonwensen Adullam

Adullam_185Opdrachtgevers: Adullam

Steekwoorden: zorg, verstandelijk gehandicapten, VG, leefwensen, cliënten

Jaar: 2014

Inleiding
Adullam gehandicaptenzorg is voornemens om in Staphorst een nieuwe locatie te bouwen ter vervanging van twee bestaande locaties met woon- en logeervoorzieningen. Om dit voornemen verder concreet te maken heeft Adullam gehandicaptenzorg ondersteuning gezocht van bouwkundig adviesbureau BOB advies. De opdracht van BOB advies bestond uit het opstellen van een businesscase en een plan van aanpak voor de nieuwbouw. Voor het derde product, een woonwensenonderzoek onder cliënten van Adullam, heeft BOB advies Ipso Facto beleidsonderzoek ingeschakeld.

Doel
Het onderzoek had tot doel inzicht te geven in de woonwensen van bestaande en toekomstige cliënten van Adullam Staphorst. Daarnaast wilde Adullam graag inzicht in de omvang van de groep cliënten die interesse heeft in wonen op de nieuwe locatie. Om die reden is ook onderzocht in hoeverre ‘nieuwe’ cliënten interesse hebben in het wonen bij Adullam Staphorst, en welke factoren van invloed zijn op die beslissing.

Werkwijze
Adullam heeft een selectie gemaakt van cliënten voor het woonwensenonderzoek. Het gaat om cliënten die momenteel al op een locatie van Adullam wonen en cliënten die mogelijk in de toekomst bij Adullam willen wonen, maar momenteel op een andere manier in beeld zijn bij de organisatie (andere dienstverlening gebruiken, op de wachtlijst staan etc.). Vervolgens zijn alle ouders/vertegenwoordigers van deze cliënten door Adullam geïnformeerd over het onderzoek en gevraagd om medewerking. Ipso Facto heeft vervolgens een vragenlijst verstuurd. Deze is gebaseerd op een standaard woonwensenvragenlijst die Ipso Facto bij diverse instellingen heeft gebruikt. Gezamenlijk (Adullam, BOB advies en IF) is bepaald welke vragen wel en welke niet geschikt of relevant zijn, en welke aanvullingen gewenst zijn. In overleg is besloten de vragenlijst in twee delen op te delen: een basisvragenlijst over de woonwensen en kenmerken van de cliënt, en een aanvullende vragenlijst met enkele vragen over de financiering van de zorg (gewenste situatie in de toekomst) en de waarschijnlijkheid van een toekomstige verhuizing naar Adullam (nadat de nieuwe locatie is gerealiseerd, uitsluitend voor ‘nieuwe’ cliënten).

Resultaten
Het onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd over de woonwensen van bestaande en nieuwe cliënten. Meer dan 90% van de aangeschreven ouders/vertegenwoordigers hebben deelgenomen. De woonwensen van de doelgroep zijn onderverdeeld naar wensen met betrekking tot woonomgeving, de gezamenlijke woonvoorzieningen, de medebewoners en de eigen woonruimte/eigen appartement. Om inzicht te geven in de omvang van de populatie is een onderverdeling gemaakt in de populatie naar waarschijnlijkheid van verhuizing naar de nieuwe locatie. Daarbij is onderscheid gemaakt in:

  • bestaande bewoners (die allen bij Adullam willen blijven)
  • cliënten voor wie verhuizing zeer waarschijnlijk is
  • cliënten voor wie verhuizing een optie is
  • cliënten voor wie verhuizing niet waarschijnlijk is

Op basis hiervan kunnen verschillende scenario’s worden uitgewerkt en kan de minimale en maximale omvang van de toekomstige populatie bewoners worden geschat. Tot slot is ingegaan op factoren die de beslissing van de groep ‘mogelijke’ bewoners om te kiezen voor Adullam positief kunnen beïnvloeden.