Leef- en woonwensen ’s Heeren Loo

sHeeren Loo_185 Opdrachtgevers: ’s Heeren Loo Zorggroep – West Nederland (locatie Willem van den Bergh)

Steekwoorden: zorg, verstandelijk gehandicapten, VG, leefwensen, woonwensen, cliënten

Jaar: 2006

Inleiding
De ’s Heeren Loo Zorggroep is een zorg- en dienstenverlener voor mensen met een verstandelijke beperking. ’s Heeren Loo Zorggroep biedt een divers pakket dat varieert van hulp bij zelfstandig wonen tot aan 24-uursopvang en van begeleiding bij werk tot aan intensieve behandeling. In het kader van een herhuisvestingstraject bij ‘s Heeren Loo West Nederland, locatie Willem van den Bergh in Noordwijk is het van groot belang optimaal aan te sluiten bij de wensen en de behoeften van de cliënten en de cliëntvertegenwoordigers. ‘s Heeren Loo West Nederland heeft Ipso Facto gevraagd hen bij te staan bij een verantwoorde gegevensverzameling over de wensen en de behoeften van de cliënten op het gebied van leven en wonen.

Werkwijze
Het inventariseren van de leefwensen kan het beste geschieden via het perspectief van de meest betrokkenen. Oftewel welke wensen en behoeften bestaan er volgens de cliënten, de persoonlijk begeleiders en de cliëntvertegenwoordigers omtrent het (toekomstige) wonen en leven van de cliënten van ‘s Heeren Loo West-Nederland? En hoe verhouden deze visies zich tot elkaar? In het onderzoek wordt de aspectenbenadering toegepast. Hierbij worden het wonen en dagbesteding zoveel mogelijk opgedeeld in diverse aspecten. Per aspect kan aangegeven worden wat wenselijk en niet wenselijk is wat de cliënt belangrijk en leuk vindt en wat niet leuk en fijn gevonden wordt. Ook begeleiders kunnen hun mening geven over een gewenste dagbesteding of gewenste woonsituatie. Daarnaast wordt aan de begeleiders ook gevraagd naar enkele algemene kenmerken van de cliënt (omtrent mobiliteit en problematiek) waarmee rekening gehouden moet worden bij het wonen. Door de visie van cliënt, familie en begeleiders naast elkaar te plaatsen wordt een meerdimensionaal beeld gegeven van de gewenste situatie en kunnen voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. Het onderzoek is van start gegaan met de constructie van de vragenlijsten voor de dataverwerving. Het verdere plan van aanpak bestaat uit drie stappen:

  1. Een woonbehoeftescreening in de vorm van een vragenlijst die per cliënt door de vaste begeleider van die cliënt wordt ingevuld.
  2. Inventarisatie van de woonwensen en woonbehoeften via een schriftelijke vragenlijst bij alle cliëntvertegenwoordigers van de cliënten.
  3. Inventarisatie van woonwensen via interviews met de cliënten. Het interview met de cliënt is niet altijd bij alle cliënten mogelijk.

De interviews met cliënten zijn, in nauw overleg en samenwerking met Ipso Facto, door de medewerkers van ‘s Heeren Loo zelf uitgevoerd. Ipso Facto verzorgt de meetinstrumenten, instructiebijeenkomsten en coördineert indien nodig de werkzaamheden. Ipso Facto zorgt vervolgens voor de analyse en rapportage. De rapportage gaat in op de wensen van de cliënten als geheel en naar doelgroepen, maar ook worden cases van individuele cliënten beschreven.

Resultaten
De resultaten van het woon- of leefwensenonderzoek worden vastgelegd in:

  • Onderzoeksrapport, met alle resultaten op populatieniveau. Daarbij worden diverse uitsplitsingen gemaakt, onder andere naar perspectief van de respondenten (cliënt, vertegenwoordiger of persoonlijk begeleider) en naar kenmerken en beperking van de cliënten. Indien van toepassing kan aan de hand van de resultaten een aantal scenario’s voor de toekomst worden uitgewerkt (zie het voorbeeld van woonwensenonderzoek bij Adullam)
  • Persoonlijk dossiers van alle cliënten waarin de antwoorden van cliënten, persoonlijk begeleider en cliëntvertegenwoordiger naast elkaar worden gepresenteerd.