Strategisch Onderzoek Kruiswerk Oost-Gelderland  

Kruiswerk Sensire Opdrachtgevers: Kruiswerk Achterhoek (voorheen Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland (VKOG)

Steekwoorden: zorg, welzijn, bestaansrecht

Jaar: 2006

Inleiding
Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland (VKOG) heeft Ipso Facto gevraagd een strategisch onderzoek uit te voeren. Het doel van het onderzoek is te bepalen in hoeverre het Kruiswerk Oost-Gelderland bestaansrecht heeft op de terreinen zoals gedefinieerd in de missie (welzijn, zorg, gezondheid en wonen), en hoe hieraan invulling gegeven kan worden.

Doel
De opdrachtgever heeft de volgende probleemstelling geformuleerd:

Is er voor VKOG –kijkend naar haar missie, haar huidige activiteiten en dienstenpakket en gelet op de situatie en ontwikkelingen op de markten van welzijn, zorg, gezondheid en wonen- een bestaansrecht op één of meerdere van deze terreinen? In welke vorm(en) en onder welke condities zou dit kunnen plaatsvinden?

Werkwijze
In het strategisch onderzoek is onderzocht wie relevante belanghebbenden (zogenoemde stakeholders) zijn en wat zij zien als sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen voor Kruiswerk Oost-Gelderland. Het onderzoek bestond uit de volgende deelonderzoeken:

  • Een inventarisatie van landelijke ontwikkelingen op het gebied van kruiswerk en thuiszorg, bestaande uit een literatuurstudie aangevuld met enkele interviews met landelijke experts
  • Een contextonderzoek, waarbij een vergelijking is gemaakt met de activiteiten van zelfstandig kruiswerk in drie andere regio’s
  • Interviews met ‘interne stakeholders’: bestuur en bureaumedewerkers
  • Een telefonische enquête onder de leden van het kruiswerk
  • Interviews met regionale stakeholders: andere zorgaanbieders in dezelfde regio

Resultaten
De resultaten bestaan uit een overzicht van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor het Kruiswerk Oost-Gelderland. Op basis van die sterkte/zwakte-analyse zijn twee scenario’s opgesteld;

  1. Het Kruiswerk gaat zelfstandig verder, waarbij nauwer dan voorheen wordt samengewerkt met andere zorgaanbieders in de regio. De activiteiten moeten in dit scenario geconcentreerd worden op welzijn en gezondheid. Belangrijk is om innovatieve producten aan te bieden.
  2. Aansluiting zoeken bij de grote regionale zorgaanbieder (Sensire). Het Kruiswerk functioneert als een op welzijn en preventiegerichte ledenorganisatie voor het op zorg gerichte Sensire.

Het eerste scenario kent een groot afbreukrisico, omdat het gemeentelijk welzijnsbeleid voor het Kruiswerk moeilijk te betreden is. Met het tweede scenario komt het Kruiswerk tegemoet aan de verwachting van leden (leden denken aan zorg bij Kruiswerk) en kan men vanuit zorg een breed welzijnspakket en preventiepakket bieden.

Het bestuur van de Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland heeft uiteindelijk besloten te kiezen voor het tweede scenario. De aansluiting bij Sensire is inmiddels een feit (2006).