Zelfredzaamheid aandachtswijken Deventer 

Gemeente Deventer_box_185Opdrachtgever: Gemeente Deventer

Steekwoorden: lokaal beleid, sociale zaken, welzijn

Jaar: 2003

Inleiding
Sinds 1992 hanteert de gemeente Deventer de Wijkaanpak. Door middel van deze aanpak worden bewoners aangespoord om problemen in hun wijk te benoemen en voorstellen voor oplossingen aan te dragen. Binnen deze context is in het kader van het Grotestedenbeleid gestart met het programma Zelfredzaamheid. Hiermee wil de gemeente de bewoners in buurten waar de problemen groot zijn, extra ondersteuning bieden om oplossingen mogelijk te maken. In 2000 is gestart met een pilot in de wijk Hoornwerk en in september 2002 is een tweede project gestart in de wijk Landsherenkwartier. In beide projecten wordt een tweeledige invulling aan zelfredzaamheid gegeven. Enerzijds is een team van veldwerkers actief om de bewoners te stimuleren zelf bij te dragen aan het oplossen van problemen en tegelijkertijd wordt de samenwerking tussen instellingen verbeterd, zodat het voor de bewoners eenvoudiger is om de juiste instanties te benaderen. De projecten zijn de status van pilot ontstegen en de gemeente wilde een antwoord op de vraag hoe in de toekomst omgegaan moet worden met zelfredzaamheid.

Doel en werkwijze
Het onderzoek houdt geen evaluatie van de lopende projecten in, want de gemeente had geen twijfels over het succes van zelfredzaamheid op zich. Van belang was de vraag hoe in de toekomst omgegaan moet worden met zelfredzaamheid. Om hier richting aan te geven is besloten om, in de eerste plaats, de direct betrokkenen te raadplegen. Het doel van het onderzoek was dan ook de mening en visie van deze groep in kaart te brengen. De doelstelling is vertaald in diverse onderzoeksvragen die betrekking hebben op de invulling die wordt gegeven aan het begrip zelfredzaamheid, op hoe de resultaten gemeten kunnen worden, wanneer er sprake is van succes en welke factoren hieraan bijdragen of juist belemmerend werken.

Het onderzoek bestond uit twee deelonderzoeken: een contextonderzoek en een uitvoerdersonderzoek. De meerwaarde van het contextonderzoek is met name gelegen in een beter inzicht in de verschillen in aanpak van zelfredzaamheidprojecten, de succes- en faalfactoren en de omstandigheden waaronder het zinvol is een project op te zetten. Daarnaast kon hiermee een goed beeld worden verkregen van de criteria die worden gebruikt ter evaluatie van zelfredzaamheidprojecten. In het uitvoerdersonderzoek stonden de ervaringen van de betrokkenen en hun ideeën over de toekomst centraal. Het contextonderzoek bestond uit interviews met twee onafhankelijk deskundigen en een kleinschalige inventarisatie van een vijftal vergelijkbare projecten in andere Nederlandse steden. Bij de selectie van de onafhankelijk deskundigen is gekeken naar de informatie die wij vanuit de gemeente Deventer hebben ontvangen en de bekendheid die deze personen hadden met verschillende projecten. De vijf projecten die zijn geselecteerd hebben een vergelijkbare doelstelling, namelijk het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners van een wijk of straat. Bij het maken van een keuze is wel gestreefd naar verschillen in aanpak, regio en looptijden.

In het kader van het uitvoerdersonderzoek hebben gesprekken plaatsgevonden met de direct betrokkenen bij de projecten in Deventer: de leden van de basisteams en de leden van de stuurgroep. De basisteams zijn samengesteld uit medewerkers van drie partijen: de politie, het opbouwwerk en de woningbouwcoöperatie(s). De stuurgroep bestaat uit leidinggevenden van de in het project werkzame medewerkers, de coördinator basisteam (GGD), en de voor het project verantwoordelijke ambtenaren.

Resultaten
De onderzoeksresultaten en het eindrapport zijn niet openbaar.