Welkom op de website van Ipso Facto Beleidsonderzoek

Wij zijn een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek en advies, opgericht in 1982. Vrij vertaald betekent Ipso Facto: ‘de feiten spreken voor zich’. Ipso Facto doet op landelijk, regionaal en lokaal niveau onderzoek op veel beleidsterreinen. Speerpunten zijn Zorg & Welzijn, Sociale Zekerheid, Arbeid en Onderwijs.

De doelstelling van Ipso Facto is het ondersteunen van beleidsvoerende organisaties met kennis verkregen uit deskundig uitgevoerd sociaal wetenschappelijk onderzoek. Op verzoek kunnen hieraan strategische beleidsadviezen worden gekoppeld. Door het fungeren als schakel tussen beleidsmakers en onderzoekspopulatie (cliënten, medewerkers, burgers etc.), draagt Ipso Facto bij aan draagvlak voor beleid en een soepeler verloop van het beleids- of werkproces.


Expertise 

Aangesloten bij Vereniging voor Beleidsonderzoek

Kwaliteitsmanagement is een belangrijk thema binnen de bedrijfsvoering van Ipso Facto. Wij zijn aangesloten bij de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) die kwaliteitseisen stelt aan de uitvoering van beleidsonderzoek en de daarmee samenhangende dienstverlening.
VBO 

Samenwerkingspartners

Ipso Facto heeft expertise op diverse beleidsterreinen zoals zorg & welzijn, sociale zekerheid, arbeidsvraagstukken en hulpmiddelen. Bij nieuwe opdrachten zijn we in staat om ons snel in te werken op het betreffende onderwerp of beleidsterrein. Bij sommige opdrachten heeft inhuur van externe partijen meerwaarde. Het kan dan gaan om specifieke vakinhoudelijke kennis, maar ook om inzet van extra capaciteit en faciliteiten, bijvoorbeeld om een grote groep respondenten te kunnen bereiken. Enkele voorbeelden van bureaus waarmee we samenwerken:

Isiz_185x185box Isiz

Isiz is onze voorkeurspartner voor de hosting van online enquêtes. Zij zijn dé specialist in online dataverzameling en wij maken al jaren gebruik van hun expertise. Bij verzoeken voor online enquêtes wordt de enquête van Ipso Facto geprogrammeerd in een gebruiksvriendelijke online vragenlijst. Gedurende de invulperiode is Isiz verantwoordelijk voor het dataverkeer en veilige data-opslag. Na de dataverzameling ontvangt Ipso Facto het databestand voor verdere verwerking en analyse.

Schofaerts.nl_185x185box Adviesbureau Schofaerts.nl

Ipso Facto werkt samen met adviesbureau Schofaerts.nl op het gebied van de (evaluatie van) social return. Gebleken is dat de combinatie van inhoudelijke kennis van Kim Schofaerts op het gebied van inkopen en aanbesteden en de kennis en ervaring van Ipso Facto op gebied van evaluatieonderzoek een duidelijke meerwaarde biedt bij social-returnvraagstukken. Om die reden hebben beide bureaus ook besloten hun samenwerking verder uit te bouwen en onderzoeks- en adviesdiensten te bieden aan andere partijen die betrokken zijn bij het instrument social return.

 

Daarbij kan gedacht worden aan:

  • Advies en praktische ondersteuning bij lokale vormgeving van het instrument social return
  • Evaluatie van de resultaten van social return
  • Inventarisatie van ervaringen van stakeholders (inkopers, opdrachtnemers, kandidaten)
  • Benchmarking van resultaten
BOB_185x185 BOB advies

Ipso Facto voert regelmatig leef- en woonwensenonderzoek uit voor instellingen in de verstandelijk gehandicaptensector. Indien een instelling ook advies en ondersteuning nodig heeft bij de realisatie van nieuwbouw werken wij samen met BOB Advies (onderdeel van bbn adviseurs). BOB Advies kan instellingen en organisaties ondersteunen en adviseren bij de initiatiefvorming (bijvoorbeeld onderzoeken van verschillende varianten), bij planvorming (opstellen plan van aanpak) en bij realisatie van nieuwbouw. Ipso Facto levert daarbij relevante input met behulp van een woonwensenonderzoek. Daarmee wordt inzicht verkregen in de omvang van de toekomstige bewonersgroep, de kenmerken van de populatie en de wensen die zij hebben met betrekking tot de algemene en eigen ruimten.

bbn_logo_horizontaal-PMS

Overzicht opdrachtgevers