rapportage op regio team locatie niveau

Als aanvulling op het onderzoeksrapport van het cliëntervaringsonderzoek en de dossiers kunnen rapportages op regio-, team-, of locatieniveau worden gemaakt. De vorm en inhoud daarvan staat niet vooraf vast, maar bepalen wij samen met de opdrachtgever. Een mogelijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat er op locatieniveau ten minste 10 respondenten zijn, om locaties onderling te kunnen vergelijken.

In principe kan het gaan om een aangepaste versie van de hoofdrapportage (toegespitst op een bepaalde subpopulatie), of er kan worden gekozen voor een andere vorm van rapporteren, bijvoorbeeld gericht op onderlinge vergelijking van locaties. Dit zijn meestal beknopte rapportages (hooguit twee a4’tjes, die we ‘factsheets’ hebben genoemd), met daarin aan een vergelijking van de antwoordverdeling op een selectie van een tiental vragen, een vergelijking van schaalgemiddelden en rapportcijfers en een overzicht van vragen waarop ‘opvallend’ werd gescoord (bijvoorbeeld: vragen waarop ten minste 20% van de respondenten het negatieve antwoord heeft gekozen).

Met deze rapportages ontstaat inzicht in de relatieve ‘sterke’ en ‘zwakke’ punten van ondersteuning, zorg en dienstverlening op locatie- of woningniveau, op basis waarvan gerichte verbeteracties kunnen worden gestart.

gekozen voor nieuwe site