Cliënttevredenheid

Onderzoek onder cliënten heeft tot doel om zicht te krijgen op de ervaringen van cliënten met de dienstverlening van een organisatie (instantie, re-integratiebureau of instelling). Het gaat vaak om een beoordeling van kwaliteit vanuit het perspectief van de gebruiker (cliënttevredenheid), waarbij specifiek aandacht is voor wensen van de doelgroep en verbeterpunten voor de toekomst. Veelal wordt gebruik daarom gemaakt van een combinatie van kwantitatieve (zoals een (internet)enquête) en kwalitatieve (zoals interviews en groepsgesprekken) methoden van onderzoek. Ipso Facto voert sinds de jaren 90 cliënttevredenheidsonderzoeken uit op maat. Dat wil zeggen dat er samen met de organisatie in kwestie wordt gekeken naar de invulling en vormgeving van het onderzoek.