Cliëntervarings­onderzoek

Ipso Facto heeft het instrument ‘Cliënten aan het woord’ ontwikkeld voor het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoek in de VG-sector. Ons instrument is sinds 2011 opgenomen in de waaier van instrumenten van de Vereniging voor Gehandicaptenzorg (VNG). Instellingen in de VG-sector dienen ten minste eens in de drie jaar een cliëntervaringsonderzoek te laten uitvoeren, en kunnen daarbij kiezen voor een van de aanbieders uit de waaier.

Ons instrument is ontstaan vanuit de praktijk en staat hier ten dienste van. Onze rol en toegevoegde waarde ligt in de bundeling van kennis, wensen en ervaringen van gebruikers en vertaling daarvan in praktisch bruikbare en kwalitatief goede instrumenten en rapportages. De vragenlijst heeft als hoofddoel verbeterinformatie te genereren, waarmee richting kan worden gegeven aan kwaliteitsverbetering op individueel niveau, organisatieniveau en team- of locatieniveau. Uitgangspunten bij (door)ontwikkeling zijn een goede balans tussen kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken enerzijds en gevraagde inspanning en kosten anderzijds, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid, en zo veel mogelijk uitgaan van informatie die door cliënten zelf wordt verstrekt.

Om in de vragenlijst te komen tot een volledige en ‘logische’ vertaling van kwaliteit van zorg en dienstverlening in kenmerken of aspecten is uitgegaan van het dagelijks leven van de cliënt. De organisatie van de zorg en dienstverlening is ontleed in een groot aantal verschillende kenmerken waarmee cliënten dagelijks te maken krijgen. Deze zijn gegroepeerd in 7 thema’s of modules, die zijn gerangschikt op herkenbaarheid of abstractie (van ‘dichtbij’ naar ‘verder weg’). Deze modules zijn herkenbaar voor een groot deel van de cliënten. Zij vormen de ruwe structuur van de dienstverlening, ondersteuning en zorg. De modules behandelen de thema’s: begeleiding, wonen, dagbesteding, vrije tijd, medische zorg, zorgplan en inspraak/klachten.

Elk van de 7 modules bestaat vervolgens uit een of meer ‘blokken’ met:

  • gesloten vragen, waarop aan de hand van een driepuntschaal antwoord kan worden gegeven met daarnaast ook de mogelijkheid om ‘weet niet’ en ‘niet van toepassing’ te antwoorden,
  • twee open vragen naar verbeter- dan wel koesterpunten, en
  • één vraag naar een algemeen oordeel, dat kan worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 t/m10 óf een tevredenheidsscore op een vijfpuntschaal.
Modules en blokken clientervaringsonderzoek

De basisvragenlijst (versie 2020) kan hier worden ingezien
Cliënten aan het woord

Ons instrument is het resultaat van continue doorontwikkeling. De ervaringen van gebruikers (opdrachtgevers, interviewers en cliënten) spelen hier een belangrijke rol in, maar de ontwikkeling wordt ook richting gegeven door adviezen van de externe wetenschappelijke commissie die namens VGN alle instrumenten periodiek beoordeelt.
Ipso Facto streeft ernaar om het instrument continu te verbeteren en aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van de doelgroep, en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die de wetenschappelijke commissie stelt aan de instrumenten in de waaier. Onderstaand kan de meest recente recensie van de commissie worden ingezien.

Contact