Woonwensen­onderzoek

Ipso Facto voert sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw woon- en leefwensenonderzoek uit. We doen dat in opdracht van instellingen voor gehandicaptenzorg, maar ook steeds vaker voor andere opdrachtgevers zoals gemeenten, woningcorporaties, organisaties voor ouderenzorg en bouwadviesbureaus. Deze woonwensenonderzoeken worden vaak gedaan in samenwerking met andere partijen, als onderdeel van een breder adviestraject. Ipso Facto kan indien gewenst ook ondersteuning uit het eigen netwerk inschakelen, zoals een architect of bouwadviesbureau.

Via het woonwensenonderzoek worden de (toekomstige) bewoners en geïnteresseerden in een vroeg stadium bij de nieuwbouwplannen betrokken en kan de opdrachtgever de ontwikkeling van de plannen effectief op de aard en omvang van de vraag aanpassen. Het onderzoek levert bruikbare input bij het opstellen van nieuwbouw- en herstructureringsplannen, van woning (type, prijs, grootte, indeling et cetera) tot woonomgeving (zoals groen-, speel- en parkeervoorzieningen).

Een recent voorbeeld van woonwensenonderzoek betreft het onderzoek dat wij voor stichting Pro Senectute hebben uitgevoerd, in samenwerking met bbn adviseurs. Stichting Pro Senectute biedt huisvesting en zorg aan gelijkgestemde senioren. Deze gelijkgestemdheid komt onder andere tot uiting in de achtergrond en maatschappelijke en culturele belangstelling van de doelgroep.

We hebben veel woonwensenonderzoek gedaan voor VG-instellingen. Hierover is elders op de website meer informatie te vinden. Ook in de ouderenzorg kan een woonwensenonderzoek meerwaarde hebben. Voor Stichting Pro Senectute hebben we de wensen van bestaande en toekomstige bewoners (geïnteresseerden) in kaart gebracht. Pro Senectute heeft meerdere locaties, waarbij zowel zelfstandig wonen als wonen met zorg mogelijk is. Ipso Facto heeft het woonwensenonderzoek gedaan voor drie locaties. Bij elke locatie zijn de wensen van bestaande en toekomstige bewoners in kaart gebracht en vertaald in aandachtspunten voor de (nieuw)bouwplannen. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een bredere begeleiding door bouwadviesbureau bbn adviseurs uit Houten.

Ook voor gemeenten en woningcorporaties kan woonwensenonderzoek interessant zijn.

In opdracht van de gemeente Wageningen zijn de woonwensen van senioren in de gemeente geïnventariseerd. Middels een enquête is gevraagd naar de huidige woonsituatie van de respondenten en naar hun verwachtingen voor de komende jaren. Ook is gevraagd naar de wensen van Wageningers met betrekking tot de woonomgeving en de woonruimte. Om de vragen concreet en aansprekend te maken, is gevraagd om diverse bestaande en nog te realiseren woonvoorzieningen te beoordelen op aantrekkelijkheid. De enquête is willekeurig verspreid onder 1.000 woningen/huishoudens waarvan één of meer bewoners ouder dan 65 jaar zijn.

Lees meer over het onderzoek voor de gehandicaptensector

Contact