Beleidsonderzoek

Beleidsonderzoek omvat een breed scala aan onderzoeken die tot doel hebben om beleid te ondersteunen en/of te evalueren. Kenmerkend voor de meeste beleidsonderzoeken is dat diverse methoden worden gecombineerd tot een aanpak op maat. Bij het beschrijven van onze onderzoekservaring maken we onderscheid tussen inventariserend onderzoek en evaluatief onderzoek. Vanwege onze ruime ervaring met onderzoek voor belangenverenigingen en patiëntenorganisaties noemen we ook de doelgroepenraadpleging als aparte categorie.

Inventariserend onderzoek

Inventariserend onderzoek dient om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken of de uitgangssituatie; dat kan de omvang van bepaalde problematiek zijn, of de wijze waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan beleid. Denk aan het inventariseren van woonwensen van senioren in de gemeente, of het in kaart brengen van het beleid van gemeenten op gebied van seniorenhuisvesting zoals we diverse keren voor ANBO hebben gedaan.

Evaluatief onderzoek

Evaluatief onderzoek is de verzamelnaam voor onderzoek waarbij de vraag centraal staat of de doelstelling van het beleid gerealiseerd is. Het kan dan gaan om de evaluatie van wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld bij onze evaluaties van social return beleid (voor het Rijk en voor provincie Noord-Holland), of om de uitkomsten van gemeentelijke samenwerking, zoals in het voorbeeld van de evaluatie de samenwerking in de Sociaal Economische Agenda van de gemeente Zoetermeer.

Doelgroepenraadpleging

Ipso Facto heeft veel ervaring met onderzoek onder leden en gebruikers, bijvoorbeeld voor patiënten- en consumentenorganisaties als DES Fonds en ANBO. De vragen bij een dergelijk onderzoek kunnen betrekking hebben op de ervaringen van leden met de vereniging (bijvoorbeeld het oordeel over de dienstverlening, of ideeën voor toekomstige belangenbehartiging), maar het onderzoek kan ook tot doel hebben om ervaringen met de gezondheidszorg in kaart te brengen en zicht te krijgen op eventuele belemmeringen daarbij. Op deze manier kan op een gestructureerde wijze en ‘bottom up’ voeding worden gegeven aan beleid en/of belangenbehartiging.

Contact