samenwerkingspartners

Ipso Facto heeft expertise op diverse beleidsterreinen zoals zorg & welzijn, sociale zekerheid, arbeidsvraagstukken en hulpmiddelen. Bij nieuwe opdrachten zijn we in staat om ons snel in te werken op het betreffende onderwerp of beleidsterrein. En waar nodig schakelen wij de expertise van onze partners in. Het kan dan gaan om specifieke vakinhoudelijke kennis, maar ook om inzet van extra capaciteit en faciliteiten, bijvoorbeeld om een grote groep respondenten te kunnen bereiken.

Met de volgende bureaus werken wij regelmatig samen:

DataIM is onze voorkeurspartner voor de hosting van online enquêtes. Zij zijn dé specialist in online dataverzameling en wij maken al jaren gebruik van hun expertise. Bij verzoeken voor online enquêtes wordt de enquête van Ipso Facto geprogrammeerd in een gebruiksvriendelijke online vragenlijst. Gedurende de invulperiode is DataIM verantwoordelijk voor het dataverkeer en veilige data-opslag. Na de dataverzameling ontvangt Ipso Facto het databestand voor verdere verwerking en analyse.


Ipso Facto voert leef- en woonwensenonderzoek uit voor diverse instellingen en zorgorganisaties. Indien een instelling ook advies en ondersteuning nodig heeft bij de realisatie van nieuwbouw werken wij samen met BBN adviseurs. Zij ondersteunen en adviseren instellingen en organisaties bij de initiatiefvorming (bijvoorbeeld onderzoeken van verschillende varianten), bij planvorming (opstellen plan van aanpak) en bij realisatie van nieuwbouw. Ipso Facto levert daarbij relevante input met behulp van een woonwensenonderzoek. Daarmee wordt inzicht verkregen in de omvang van de toekomstige bewonersgroep, de kenmerken van de populatie en de wensen die zij hebben met betrekking tot de algemene en eigen ruimten.


Ipso Facto werkt samen met adviesbureau Schofaerts.nl op het gebied van de (evaluatie van) social return. Gebleken is dat de combinatie van inhoudelijke kennis van Kim Schofaerts op het gebied van inkopen en aanbesteden en de kennis en ervaring van Ipso Facto op gebied van evaluatieonderzoek een duidelijke meerwaarde biedt bij social-returnvraagstukken. Om die reden hebben beide bureaus ook besloten hun samenwerking verder uit te bouwen en onderzoeks- en adviesdiensten te bieden aan andere partijen die betrokken zijn bij het instrument social return. Daarbij kan gedacht worden aan:

Advies en praktische ondersteuning bij lokale vormgeving van het instrument social return
Evaluatie van de resultaten van social return
Inventarisatie van ervaringen van stakeholders (inkopers, opdrachtnemers, kandidaten)
Benchmarking van resultaten