Evaluatie Sociaal Economische Agenda Zoetermeer

Opdrachtgever
Gemeente Zoetermeer

Steekwoorden
Beleidsterreinen, Lokaal beleid & Voorzieningen, Overheidsinstanties, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, arbeidsmarktregio, Evaluatie, gemeente, gemeentebeleid, sociaal economische agenda, sociale domein, Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer kent sinds 2006 de Sociaal Economische Agenda (SEA). In dit programma werken ondernemers, onderwijs en overheid (de 3 O’s) aan een economisch gezond en sociaal Zoetermeer. Elke vier jaar leggen de partners in een convenant en bijbehorend uitvoeringsprogramma vast welke projecten in dat kader worden ingezet. Het meest recente convenant is medio 2014 ondertekend door de betrokken partijen en heeft betrekking op de periode 2014 – 2018. In het convenant is vastgelegd dat de gemeente Zoetermeer de regie en coördinatie op zich neemt ten aanzien van het monitoren van de opbrengsten, resultaten en voortgang van de SEA. In het kader van deze monitoring heeft Ipso Facto een tussentijdse externe evaluatie van het programma uitgevoerd.

De evaluatie van de SEA bestond uit desk research, een interviewronde met de convenantpartners en de evaluatie van de vier ‘belangrijkste’ SEA projecten:

  •  De doorontwikkeling van Ter Zake Het Ondernemershuis (TZHO). Het Ondernemershuis is een fysieke ontmoetingsplaats voor ondernemers, naast het gemeentehuis aan de Markt in Zoetermeer. Het is tevens de werkplek van accountmedewerkers van het team economie van de gemeente en van de medewerkers van het WSP en UWV. Het deelonderzoek had betrekking op de doorontwikkeling van de ondernemersdienstverlening, de integratie van gemeentelijke functies en de bekendheid en gebruik van TZHO. De aanpak bestond uit gesprekken met de manager en medewerkers van team TZHO, een interview met medewerkers van het team economie en een enquête onder de bezoekers van Het Ondernemershuis.
  • Ervaringen met en gebruik van het SEBO-keurmerk. Het SEBO-keurmerk is door de gemeente Zoetermeer ontwikkeld om bedrijven te kunnen waarderen die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Deze meerwaarde kan aangetoond worden door zichtbaar te maken op welke wijze het bedrijf zich inzet op gebied van goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De deelevaluatie had betrekking op het beleid van de gemeente Zoetermeer rondom inkoop en de rol van SEBO daarin en de toepassing van het keurmerk in de praktijk. De ervaringen van keurmerkhouders zijn met een enquête in kaart gebracht, en ook onder bedrijven zonder keurmerk is een enquête uitgevoerd om inzicht te krijgen in de redenen om geen keurmerk aan te vragen.
  •  ‘Zoetermeer maakt ‘t’ is de titel van de toekomstvisie die de gemeente en samenwerkende partijen hebben ontwikkeld met betrekking tot het opleiden van jongeren naar werk waar ook daadwerkelijk vraag naar is, zodat een diploma zonder meer leidt naar werk. Het project richt zich op techniek, ICT en zorg. Deze deelevaluatie bestond uit het in kaart brengen van de (resultaten van) projecten die zijn gestart om de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook zijn de ervaringen geïnventariseerd van bedrijven die deel hebben genomen aan het beroepenevenement Zoetermeer on stage.
  •  Tot slot is de stand van zaken geïnventariseerd met betrekking tot de regionale samenwerking en verbinding van de SEA met de arbeidsmarktregio. Deze verbinding moet grotendeels nog plaatsvinden, zodat de resultatenbeschrijving op dit vlak beperkt is. De resultaten zijn daarom aangevuld met een beknopt ‘contextonderzoek’: op basis van telefonische interviews zijn voorbeelden beschreven van regionale samenwerking tussen de drie O’s (ondernemers, onderwijs en overheid) in drie andere regio’s. Op basis van de ervaringen in de regio’s Drechtsteden, Rivierenland en Twente wordt een aantal aandachtspunten benoemd voor regionale samenwerking.

Rapportage

Contact